IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Malalties inflamatòries i neoplàsiques dermatològiques Ramon Mª Pujol

El grup treballa en dues línies prioritàries: 

Estudi sobre la patogenicitat dels autoanticossos contra la col·làgena tipus XVII (BP180) en el pemfigoid ampul·lós i de membranes mucoses. (Josep E. Herrero)

Els pemfigoids ampul·lós i de membranes mucoses són malalties que es caracteritzen per la formació d’ampul·les subepidèrmiques associades a autoimmunitat contra la col·làgena tipus XVII (BP180). Diversos estudis d'epitope mapping han observat l'agrupació d'epítops a diverses regions d’aquesta molècula, especialment en el seu ectodomini. No obstant això, encara s’han d'aclarir tant l’especificitat d’aquests anticossos com la rellevància patogènica dels anticossos específics de les diferents regions de la col·làgena XVII. S’ha demostrat que l’eliminació dels anticossos patògens mitjançant plasmoafèresi o amb tractaments d'immunoadsorció ha resultat beneficiosa en molts trastorns autoimmunitaris. El desenvolupament d’adsorbents específics sense els efectes adversos produïts pels corticosteroides, els immunosupressors, el recanvi plasmàtic o els mètodes d'afèresi no específics, constitueixen un àmbit esperançador per al tractament d'aquestes malalties.

L’objectiu consisteix a definir els epítops concrets reconeguts pels anticossos dels pacients, que són els responsables del desenvolupament de la malaltia. És necessari identificar aquests epítops per poder desenvolupar un immunoadsorbent específic per al tractament d'aquests pacients.

Funció de la IL-17 en la interacció de la immunitat innata i adquirida a la psoriasi. (Ana Gimenez Arnau)

La psoriasi és una malaltia inflamatòria cutània crònica que afecta l’1,17-1,43% de la població espanyola i en la majoria del casos requereix tractament. És un fet que la psoriasi és una malaltia multifactorial en què intervenen factors genètics i mediambientals. Els mecanismes immunopatogènics són bàsics, tot i que no es coneixen en profunditat. Recentment, tant la immunitat innata com l’adquirida han estat implicades en la patogènia de la psoriasi.

L'eficàcia dels diferents tractaments bloquejants de TNF-α recolza el paper de la immunitat innata a la psoriasi. Altres tractaments específics centrats en la immunitat adquirida, com la ciclosporina A, l’anticòs anti-LFA-1 i alefacept, també són efectius. Per tant, sembla que existeix una connexió entre els dos tipus de resposta a la psoriasi. Els mecanismes exactes que comporten aquesta interacció no s’han descrit de forma específica. La interleucina (IL)-17 és una citosina produïda pels limfòcits T de memòria, capaços de desencadenar respostes immunitàries innates a diferents cèl.lules, com els fibroblasts, els queratinòcits, les cèl.lules endotelials i els macròfags, a través de les citocines, les quemocines i els pèptids antimicrobians naturals. L’IL-17 està present a les lesions psoriàsiques, especialment produïda pels limfòcits T CLA+. Els cultius cutanis de biòpsies de lesions psoriàsiques constitueixen un mètode útil a l’hora d’estudiar els agents exògens, per exemple anticossos, molècules de baix pes molecular o citocines, que poden analitzar-se mitjançant una immunohistoquímica de l’expressió genètica. L’objectiu de l’estudi consisteix a caracteritzar els efectes d’IL-17 a les biòpsies procedents de psoriasi en placa in vitro

Contacte

Coordinador:
Ramón Maria Pujol(ELIMINAR)

Tel:
93 248 33 27

Fax:
93 248 33 28

Pg Marítim, 25-29
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte