string(64) "https://intraweb.imim.es/exportacions/ofertes_contractes?id=1537" Ofertes de treball - IMIM Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Beques i borsa de treball

27-04-2020

Investigador/a (Doctorat en biomedicina, immunologia, biologia molecular o camps relacionats).

Ref.:
FIMIM2132-MAGRI
Institució
FUNDACIÓ IMIM
Investigador/s responsable/s del projecte
Giuliana Magri
Títol del projecte
Characterization of antibody responses in COVID19 patients and generation of SARS-CoV-2 specific antibodies by screening and cloning B cells from COVID19 patients. (Ref: 13500)
Grup / Servei
Grup de recerca en biologia de les cèl·lules B
Descripció
La persona seleccionada s'incorporarà en el Grup de recerca en biologia de les cèl·lules B (Programa de recerca en processos inflamatoris i cardiovasculars), per a treballar en el projecte esmentat.
Tasques que realitzarà
La persona seleccionada estudiarà la resposta humoral enfront de SARS-CoV-2 en pacients amb COVID19 mitjançant la caracterització de les poblacions de cèl·lules B en sang perifèrica i anàlisis serològiques. A més, en una segona part del projecte la persona seleccionada generarà anticossos monoclonals a partir de cèl·lules B de sang perifèrica de pacients COVID19 positius. La persona selecionada estarà a càrrec de la part experimental del projecte, així com de l'anàlisi dels resultats. També, si es dona el cas, s'encarregarà de la redacció de manuscrits científics.
Formació
Doctorat en biomedicina, immunologia, biologia molecular o camps relacionats.
Experiència
S'avaluarà positivament tenir àmplia experiència i coneixement de les següents tècniques: citometria de flux multiespectral i sorting, ELISA, clonaje i tècniques de biologia molecular, cultiu cel·lular. Experiència en el processament, fraccionament i obtenció de PBMCs de mostres de sang. Experiència en el maneig de mostres biològiques potencialment infeccioses, així com experiència treballant en sales de bioseguretat BSLII.
Coneixements
Posseir bones capacitats de comunicació i multitasques així com ser proactiu amb la resta dels companys del grup. Nivell alt d'anglès oral i escrit. Conèixer les normes i mesures referents a bioseguretat i risc biològic
Informació addicional
La persona seleccionada haurà de portar un registre clar i detallat de tots els protocols i experiments duts a terme en la seva llibreta del laboratori i explicarà els resultats obtinguts en reunions periòdiques on participaran tots els membres del grup. La persona seleccionada haurà de manejar mostres biològiques de COVID19 potencialment infeccioses i rebrà una formació sobre les mesures de bioseguretat i protecció necessàries per a treballar amb aquesta mena de mostres. La descripció d'aquesta posició no és exhaustiva i la metodologia de treball podria variar al llarg del projecte. En aquest cas, és possible que la persona seleccionada hagi de dur a terme altres tasques que no apareixen descrites en aquesta posició.
Contracte
Projecte de Recerca 12p
Horari Retribució Data d'incorporació
Jornada completa 28894.97 € bruts anuals Maig 2020

Formulari d'inscripció

És imprescindible que totes les titulacions sol·licitades estiguin incloses al formulari d'inscripció per ser avaluades. La titulació sol·licitada ha d'haver estat expedida per una universitat Espanyola o degudament homologada pel Ministeri d'Educació d'Espanya.

L’IMIM està acreditat per la Comissió Europea amb el logo HR Excellence in Research que ens compromet amb els principis de la Carta Europea per al personal investigador (European Charter for Researchers) i el Codi de Conducta per a la contractació de personal investigador (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) i compta amb un Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes que vetlla per la no discriminació en l’àmbit laboral de la nostra Institució. Totes les persones candidates per a aquesta vacant seran considerades en igualtat d’oportunitats sense restriccions per raó de gènere, raça, religió, nacionalitat, condicions físiques, psíquiques o sensorials, orientació sexual, política o qualsevol altra condició personal.

Aquestes dades seran incloses en un fitxer titularitat de la Fundació IMIM, que està degudament inscrit i que garanteix les mesures de seguretatestablertes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent. Aquestes dades només seran tractades per part de la FundacióIMIM i no es cediran a tercers sense previ consentiment. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en lanormativa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat at imim.es).

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte