IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Modalitats de participació

Existeix un consens¹ entre els estàndards de qualitat nacionals e internacionals que fixa que el número mínim de trameses anuals del material de control ha d'ésser de quatre, per a que els programes de control de qualitat extern siguin eficaços.

A continuació es descriuen les característiques de les dues modalitats de participació en el PCQ d'acord amb la categorització realitzada prèviament dels laboratoris.

MODALITAT A:

Destinada als laboratoris que realitzen anàlisis de cribratge en general per tècniques immunològiques. La freqüència de la tramesa de mostres és de 4 trameses per any, i de 6 mostres per tramesa.

El lliurament de l'informe dels resultats es fa en un termini aproximat de 30 dies des de la tramesa de les mostres de manera que es puguin introduïr les mesures correctives pertinents en el mínim temps possible. El menú de substàncies és: opiàcis, amfetamines (incloses drogues de disseny),benzodiazepines, cannabinoides, metadona, cocaïna, dextropropoxifè, buprenorfina, LSD, barbitúrics.

*Veure les concentracions mínimes presents en les mostres control  a l'apartat Menú de substàncies.

L'avaluació de resultats és qualitatiu (falsos negatius i falsos positius) a nivell de grups de substàncies i per tècnica analítica. El cost anual dels drets d'inscripció per a l'any 2016: 1.132 € (+21% IVA)

MODALITAT B:

Destinada als laboratoris que realitzen anàlisis de cribratge, d'identificació i de quantificació. La freqüència de la tramesa de mostres és de 4 trameses per any i de 6 mostres per tramesa.

El lliurament de l'informe dels resultats qualitatiu individual es fa en un termini aproximat de 60 dies des de la tramesa de les mostres de manera que es puguin introduir les mesures correctives pertinents en el mínim temps possible. El menú de substàncies: opiàcis (morfina, codeïna, morfina-3-glucurònid, codeïna-6-glucurònid, 6-monoacetilmorfina i compostos relacionats), amfetamines (amfetamina, metamfetamina, MDMA, MDA) benzodiazepines (nordiazepam, oxazepam, 7-aminoflunitrazepam), cannabinoides (11-nor-9-COOH-Δ9-THC), metadona (metadona, EDDP),cocaïna (benzoïlecgonina, ecgonina metilester), dextropropoxifè (dextropropoxifè, norpropoxifè), LSD (LSD), buprenorfina (buprenorfina), barbitúrics (secobarbital).

*Veure les concentracions mínimes presents en les mostres control a l'apartat Menú de substàncies.

L'avaluació de resultats és qualitativa a nivell de grups de substàncies i de substàncies específiques (falsos negatius i falsos positius), i per tècnica analítica a cada tramesa. Es realitza una avaluació quantitativa dels resultats la qual es presenta en l'informe semestral global. El cost anual dels drets d'inscripció per a l'any 2016: 1.618 € (+21% IVA).

Referències
  • ILAC-G13:2000. Guidelines for the Requirements for the Competence of Providers of Proficiency Testing Schemes.
  • ISO/IEC Guide 43, Part 1 and 2 (1997): Proficiency testing by interlaboratory comparisons.
    • Part 1- Development and operation of proficiency testing schemes.
    • Part 2- Selection and use of proficiency testing schemes by laboratory accreditation bodies.
  • Proficiency testing of analytical laboratories: organisation and statistical assessment. Royal Society of Chemistry. Analyst, January 1992, Vol. 117.

Vincles relacionats

© Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques Nota legal | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte